Sale!

Bơm áp suất cao HERMETIC Pumpen đại lý chính hãng

$2,400.00 (Reference price)

Công ty HERMETIC-Pumpen GmbH duy trì vị trí dẫn đầu thế giới trên thị trường máy bơm không kín toàn cầu. Bơm tiêu chuẩn HERMETIC Pumpen đã có 60 năm cống hiến cho việc phát minh, thiết kế và sản xuất máy bơm ly tâm kín.
Dòng máy bơm HERMETIC bao gồm máy bơm động cơ đóng hộp, máy bơm dẫn động từ và máy bơm chân không. Phạm vi bao gồm các thiết kế máy bơm tiêu chuẩn và nhiều thiết kế đặc biệt cũng như các lựa chọn thay thế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng.

HERMETIC-Pumpen CNPK
Bơm chân không HERMETIC Pumpen CNPF
Bơm tiêu chuẩn HERMETIC-Pumpen CN
HERMETIC-Pumpen CNF
Bơm HERMETIC-Pumpen CNK
HERMETIC-Pumpen CAM – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
HERMETIC-Pumpen CAM -TANDEM
Bơm áp suất cao HERMETIC-Pumpen CNH
HERMETIC-Pumpen CNFH
Bơm áp suất cao HERMETIC-Pumpen CNKH
Bơm dọc HERMETIC-Pumpen CNV
HERMETIC-Pumpen CNFV
Bơm dọc HERMETIC-Pumpen CAMTV
Bơm tiêu chuẩn HERMETIC Pumpen CAMTV-Tandem
Bơm chìm HERMETIC-Pumpen TCN
Bơm HERMETIC-Pumpen TCAM
Bơm dẫn động từ HERMETIC-Pumpen MCN
HERMETIC-Pumpen MCNK – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bơm dẫn động từ HERMETIC-Pumpen MCAM
Bơm chân không HERMETIC-Pumpen LVPG
HERMETIC-Pumpen LVPS
HERMETIC-Pumpen LVPL
Bơm HERMETIC-Pumpen LVPM
HERMETIC-Pumpen LVPH
Bơm chân không HERMETIC-Pumpen LVPML
HERMETIC-Pumpen LVPMB
HERMETIC-Pumpen ALVPM 800
Bơm tiêu chuẩn HERMETIC Pumpen ALVPMB 150
HERMETIC-Pumpen ALBPH 1800
Bơm HERMETIC-Pumpen LVPM 800
Bơm tiêu chuẩn HERMETIC Pumpen LVPMB 150
Bơm chân không HERMETIC-Pumpen LVPH 1800Industry: REFRIGERATION
– Type: CNF – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
normal-suction design
single-stage design
liquefied gas design
dimensions and performance curves in accordance with EN 22858; ISO 2858
Capacity: max. 85 m³/h
Head: max. 90 m
Rotating speed: 2800 to 3500 rpm
Operating temperature: –50 °C to +30 °C
Pressure rating: PN 25 and PN 40
– Type: CAM – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
normal-suction design
multistage design
Capacity: max. 45 m³/h
Head: max. 190 m
Rotating speed: 2800 to 3500 rpm
Operating temperature: –50 °C bis +30 °C
Pressure rating: PN 25 and PN 40
– Type: CAMR – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
normal-suction design
multistage design
Capacity: max. 12,5 m³/h
Head: max. 100 m
Rotating speed: 2800 to 3500 rpm
Operating temperature: –50 °C to +30 °C
Pressure rating: PN 25 and PN 40
– Type: CAMh – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] 
normal-suction design
multistage design
Capacity: max. 14 m³/h
Head: max. 85 m
Rotating speed: 2800 to 3500 rpm
Operating temperature: –50 °C to +15 °C
Pressure rating: PN 52
– Type: LC – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
normal-suction design
single-stage
Capacity: max. 19,2 m³/h (320 l/min)
Head: max. 38 m
Rotating speed: 2800 to 3500 rpm
Operating temperature: –40 °C to +80 °C
Pressure rating: PN 10
Industry: CHEMICAL – OIL & GAS – POWER GENERATION
Type CN – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Single-stage
Normal-suction design
Dimensions and performance curves in accordance with
EN 22858; ISO 2858
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 1600 m³/h
Head: max. 220 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: –120 °C to +120 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
– Type: CNF
Single-stage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Liquefied gas design
Dimensions and performance curves in accordance with
EN 22858; ISO 2858
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 1600 m³/h
Head: max. 220 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: –120 °C to +120 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
– Type CNP acc. to API 685
Single-stage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Single suction
Centerline-mounted
Process design
Completely designed according to the API 685
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 1200 m³/h
Head: max. 240 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: –120 °C to +360 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: PN 50
– Type CNPF acc. to API 685
Single-stage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Liquefied gas design
Single suction
Centerline-mounted
Process design
Completely designed according to the API 685
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 1200 m³/h
Head: max. 240 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: –120 °C to +360 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: PN 50
– Type CAM
Multistage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 350 m³/h
Head: max. 1100 m
Rotating speed: 2900 to 3500 rpm
Operating temperature: –120 °C to +100 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: PN 16 to PN 100
– Type CAM-Tandem
Multistage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Tandem design
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 350 m³/h
Head: max. 1200 m
Rotating speed: 2900 to 3500 rpm
Operating temperature: –120 °C to +100 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: PN 16 to PN 100
Type TCN
Submersible design
Single-stage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 1600 m³/h
Head: max. 150 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: +250 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: PN 16 to PN 100
– Type TCAM
Submersible design
Multistage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Explosion protection according to Directive 2014/34/EU
inkl. EC-type-examination certificate
Marking: II 2 G Ex de IIC T1 to T6 (*)
Capacity: max. 350 m³/h
Head: max. 1200 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: +250 °C
Viscosity: max. 300 mm²/s
Pressure rating: PN 16 to 100
Magnetically coupled pumps
– Type MCN – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Single-stage
Normal-suction design
Dimensions and performance curves in accordance with EN 22858; ISO 2858
Capacity: max. 700 m³/h
Head: max. 220 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: max. +220 °C
Viscosity: max. 100 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
– Typ MCN close-coupled
Single-stage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Close-coupled design
Dimensions and performance curves in accordance with EN 22858; ISO 2858
Capacity: max. 220 m³/h
Head: max. 220 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: max. +140 °C
Viscosity: max. 100 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
– Type MCNK
Single-stage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
High-temperature design
With external cooling
Dimensions and performance curves in accordance with EN 22858; ISO 2858
Capacity: max. 700 m³/h
Head: max. 220 m
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: max. +360 °C
Viscosity: max. 100 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
– Type MCAM
Multistage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Capacity: max. 45 m³/h
Head: max. 270 m
Rotating speed: 2900 to 3500 rpm
Operating temperature: max. +220 °C
Viscosity: max. 100 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
– Type MCAM close-coupled
Multistage – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Normal-suction design
Close-coupled design
Capacity: max. 45 m³/h
Head: max. 270 m
Rotating speed: 2900 to 3500 rpm
Operating temperature: max. +140 °C
Viscosity: max. 100 mm²/s
Pressure rating: PN 16 and PN 25
Vacuum Pumps and Systems
– Type LVPG – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Double suction design
Shaft seal by mechanical seal
Suction capacity: max. 3000 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 600 to 1800 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10
– Type LVPS – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Single suction design
Shaft seal by mechanical seal
Suction capacity: max. 250 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 1500 to 1800 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10
– Type LVPL – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Single suction design
Shaft seal by mechanical seal
Suction capacity: max. 450 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 1500 to 1800 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10
– Type LVPM – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Double suction design
Shaft seal by magnetic coupling
Design test certificate for use in zone 0 (inside),
equippment group 1, available
Suction capacity: max. 3000 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 600 to 1800 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10
– Type LVPML – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Single suction design
Shaft seal by magnetic coupling
Design test certificate for use in zone 0 (inside),
equippment group 1, available
Suction capacity: max. 450 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 1500 to 1800 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10
– Type LVPMB – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Single suction design
Shaft seal by magnetic coupling
Design test certificate for use in zone 0 (inside),
equippment group 1, available
Suction capacity: max. 450 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 1500 to 1800 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10
– Type LVPH – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Double suction design
Shaft seal by magnetic coupling
Design test certificate for use in zone 0 (inside),
equippment group 1, available
Suction capacity: max. 1800 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 1000 to 3500 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10
– Type LVPH – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Single suction design
Shaft seal by canned motor
Design test certificate for use in zone 0 (inside),
equippment group 1, available
Suction capacity: max. 450 m³/h
Suction pressure: min. 33 mbar (abs)
Rotating speed: 1450 to 3500 rpm
Operating temperature: –20 °C to +100 °C
Pressure rating: PN 10 – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Type: Vacuum pump type LVPG 1800
Liquid ring vacuum pump type LVPG 1800 with mechanical shaft seal, double-flow
For suction of solvent vapours
Suction temperature approx. 42 °C
Pumping capacity 1674 m³/h at 147 mbar
Compression to 1206 mbar – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
– Type: Vacuum package unit type ALVPM 800
Liquid ring vacuum pump type LVPM 800 with magnetic coupling, double-flow
For suction of a mixture of:air, nitrogen, epichlorohydrin and water vapour
Suction temperature approx. 20 °C
Pumping capacity 280 m³/h at 26 mbar
Compression to 1113 mbar
Special features: vacuum package unit with connected gas ejector
– Type: ALVPMB 150 – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Liquid ring vacuum pump type LVPMB 150 with magnetic coupling, close-coupled, single-flow
For suction of a mixture of: air, nitrogen, epichlorohydrin and water vapour
Suction temperature approx. 25 °C
Pumping capacity 81 m³/h at 106 mbar
Compression to 1113 mbar
– Type: ALVPH 1800 – HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Liquid ring vacuum pump type LVPH 1800 with canned motor, double-flow
For suction of nitrogen
Suction temperature approx. 40 to 45 °C
Pumping capacity 1007 m³/h at 30 mbar
Compression to 1113 to 1120 mbar
Special features: vacuum package unit with integrated canned motor pump type CNK and 2 metering pumps
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm bơm HERMETIC Pumpen GmbH tại Việt Nam
HERMETIC Pumpen Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm áp suất cao HERMETIC Pumpen đại lý chính hãng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *