Sale!

Động cơ điện Hoyer Motors đại lý Vietnam

$6,800.00 (Reference price)

Hoyer được bắt đầu bởi Svend Hoyer, một người đàn ông tràn đầy năng lượng và nghị lực. Ông thành lập doanh nghiệp động cơ điện cao áp Hoyer Motors vào năm 1974 và đã phát triển thành một trong những nhà cung cấp động cơ điện hàng đầu ở Scandinavia.
Dòng sản phẩm động cơ điện, bộ truyền động và bộ điều khiển của Hoyer được thiết kế để đảm bảo hiệu quả trong mọi ứng dụng trên khắp các thị trường.

Hoyer HMC4 315M-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC4 315L1-6
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC4 315L2-6
Hoyer HMC4 355M1-6
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMC4 355M2-6
Hoyer HMC4 355L-6
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMA3 80 1-2
Hoyer HMA3 80 2-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Hoyer HMA3 90S-2
Động cơ 3 pha Hoyer đại lý Vietnam HMA3 90L-2
Hoyer motor HMA3 100L-2
Hoyer HMA3 112M-2
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMA3 132S1-2
Hoyer HMA3 132S2-2
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMA3 160M1-2
Hoyer HMA3 160M2-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMA3 160L-2
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMC3 160M1-2
Hoyer HMC3 160M2-2
Hoyer HMC3 160L-2
Hoyer HMC3 180M-2
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMC3 200L1-2
Hoyer HMC3 200L2-2
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC3 225M-2
Hoyer HMC3 250M-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC3 280S-2
Hoyer HMC3 280M-2
Hoyer HMC3 315S-2
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC3 315M-2
Hoyer HMC3 315L1-2
Hoyer HMC3 315L2-2
Động cơ điện cao áp Hoyer Motors HMC3 355M-2
Hoyer HMC3 355L1-2
Hoyer HMA3 80 2-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Hoyer HMA3 90S-4
Động cơ Hoyer HMA3 90L-4
Hoyer motor HMA3 100L1-4
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMA3 100L2-4
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMA3 112M-4
Hoyer HMA3 132S-4
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMA3 132M-4
Hoyer HMA3 160M-4
Hoyer HMA3 160L-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC3 160M-4
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC3 160L-4
Hoyer HMC3 180M-4
Hoyer HMC3 180L-4
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMC3 200L-4
Hoyer HMC3 225S-4
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC3 225M-4
Hoyer HMC3 250M-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Hoyer HMC3 280S-4
Động cơ Hoyer HMC3 280M-4
Hoyer motor HMC3 315S-4
Hoyer HMC3 315M-4
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC3 315L1-4
Hoyer HMC3 315L2-4
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMC3 355M-4
Hoyer HMC3 355L-4
Hoyer HMA3 90S-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMA3 90L-6
Hoyer HMA3 100L-6
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMA3 112M-6
Hoyer HMA3 132S-6
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMA3 132M1-6
Hoyer HMA3 132M2-6
Hoyer HMA3 160M-6
Hoyer HMA3 160L-6
Hoyer HMC3 160M-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC3 160L-6
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC3 180L-6
Hoyer HMC3 200L1-6
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMC3 200L2-6
Hoyer HMC3 225M-6
Hoyer HMC3 250M-6
Hoyer HMC3 280S-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC3 280M-6
Hoyer HMC3 315S-6
Động cơ điện Hoyer HMC3 315M-6
Động cơ Hoyer HMC3 315L1-6
Hoyer motor HMC3 315L2-6
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC3 355M1-6
Hoyer HMC3 355M2-6
Hoyer HMC3 355L2-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMA3 100L1-8
Hoyer HMA3 100L2-8
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMA3 112M-8
Hoyer HMA3 132S-8
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMA3 132M-8
Hoyer HMC3 160M1-8
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC3 160M2-8
Hoyer HMC3 160L-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Hoyer HMC2 250M-4 64
Hoyer HMC2 250M1-4*
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC2 280S-4
Hoyer HMC2 280M-4
Hoyer HMC2 280MB-4* – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 315S-4
Hoyer HMC2 315M-4
Hoyer HMC2 315L1-4
Hoyer HMC2 315L2-4
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC2 315L3-4*
Hoyer HMC2 355M-4
Hoyer HMC2 355L-4
Hoyer HMC2 355LB-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Hoyer HMC2 400M1-4
Động cơ Hoyer HMC2 400M2-4
Hoyer motor HMC2 400L1-4
Hoyer HMC2 400L2-4
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMC2 400L3-4
Hoyer HMA2 63 1-6
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMA2 63 2-6
Hoyer HMA2 71 1-6
Hoyer HMA2 71 2-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMA2 80 1-6
Hoyer HMA2 80 2-6
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMA2 90L-6
Hoyer HMA2 100L-6
Hoyer HMA2 112M1-6
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMA2 132S-6
Hoyer HMA2 132M1-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMA2 132M2-6
Hoyer HMC2 80 1-6
Hoyer HMC2 80 2-6
Hoyer HMC2 90S-6
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC2 90L-6
Hoyer HMC2 100L-6
Hoyer HMC2 112M2-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 132S-6
Động cơ điện Hoyer HMC2 132M1-6
Động cơ Hoyer HMC2 132M2-6
Hoyer HMC2 160M-6
Động cơ điện cao áp Hoyer Motors HMC2 160L-6
Hoyer HMC2 180L-6
Hoyer HMC2 200L1-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 200L2-6
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC2 225M-6
Hoyer HMC2 250M-6
Hoyer HMC2 280S-6
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMC2 280M-6
Hoyer HMC2 315S-6
Hoyer HMC2 315M-6
Hoyer HMC2 315L1-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 315L2-6
Hoyer HMC2 355M1-6
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMC2 355M2-6
Hoyer HMC2 355L-6
Hoyer HMC2 400M1-6
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMC2 400M2-6
Hoyer HMC2 400L-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Hoyer HMA2 71 1-8
Động cơ Hoyer HMA2 71 2-8
Hoyer motor HMA2 80 1-8
Hoyer HMA2 80 2-8
Hoyer HMA2 90S-8
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMA2 90L-8
Hoyer HMA2 100L1-8
Hoyer HMA2 100L2-8
Hoyer HMA2 112M1-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMA2 132S-8
Hoyer HMA2 132M-8
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC2 80 1-8
Hoyer HMC2 80 2-8
Hoyer HMC2 90S-8
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMC2 90L-8
Hoyer HMC2 100L1-8
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC2 100L2-8
Hoyer HMC2 112M-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 132S-8
Hoyer HMC2 132M-8
Hoyer HMC2 160M1-8
Hoyer HMC2 160M2-8
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMC2 160L-8
Hoyer HMC2 180L-8
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC2 200L-8
Hoyer HMC2 225S-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 225M-8
Hoyer HMC2 250M-8
Động cơ điện Hoyer HMC2 280S-8
Động cơ Hoyer HMC2 280M-8
Hoyer motor HMC2 315S-8
Hoyer HMC2 315M-8
Hoyer HMC2 315L1-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 315L2-8

Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer Y2E2 160M1-8
Hoyer Y2E2 160M2-8
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer Y2E2 160L-8
Hoyer Y2E2 180L-8
Hoyer Y2E2 200L-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer Y2E2 225S-8
Hoyer Y2E2 225M-8
Hoyer Y2E2 250M-8
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer Y2E2 280S-8
Hoyer Y2E2 280M-8
Hoyer Y2E2 315S-8
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer Y2E2 315M-8
Hoyer Y2E2 315L1-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ điện Hoyer Y2E2 315L2-8
Động cơ Hoyer Y2E2 355M1-8
Hoyer motor Y2E2 355M2-8
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer Y2E2 355L-8
Hoyer Y2E2 400M1-8
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer Y2E2 400M2-8
Hoyer Y2E2 400L1-8
Hoyer Y2E2 400L2-8
Hoyer Y2E2 400L3-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ giảm tốc Hoyer HMC2 BM 132S-4
Động cơ Hoyer HMC2 BM 132M-4
Hoyer HMC2 BM 160M-4
Hoyer HMC2 BM 160L-4
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC2 BM 160L1-4*
Hoyer HMC2 BM 180M-4
Hoyer HMC2 BM 180L-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 BM 180L1-4*
Hoyer HMC2 BM 200L-4
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC2 BM 200L1-4*
Hoyer HMC2 BM 225S-4
Hoyer HMC2 BM 225M-4
Hoyer HMC2 BM 225M1-4*
Hoyer HMC2 BM 250M-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ giảm tốc Hoyer HMC2 BM 250M1-4*
Động cơ Hoyer HMC2 BM 280S-4
Hoyer motor HMC2 BM 280M-4
HMC2 BM 280MB-4*
Hoyer HMC2 BM 315S-4
Hoyer HMC2 BM 315M-4 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 BM 315L1-4
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMC2 BM 315L2-4
Hoyer HMC2 BM 315L3-4
Hoyer HMC2 BM 355M-4
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMC2 BM 355L-4
Hoyer HMC2 BM 355L1-4
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC2 BM 132S-6
Hoyer HMC2 BM 132M1-6
Hoyer HMC2 BM 132M2-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Động cơ giảm tốc Hoyer HMC2 BM 160M-6
Động cơ Hoyer HMC2 BM 160L-6
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer motor HMC2 BM 180L-6
Hoyer HMC2 BM 200L1-6
Hoyer HMC2 BM 200L2-6
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC2 BM 225M-6
Hoyer HMC2 BM 250M-6
Hoyer HMC2 BM 280S-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 BM 280M-6
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC2 BM 280M1-6*
Hoyer HMC2 BM 315S-6
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMC2 BM 315M-6
Hoyer HMC2 BM 315L1-6
Động cơ điện cao áp Hoyer Motors HMC2 BM 315L2-6
Hoyer HMC2 BM 355M1-6
Hoyer HMC2 BM 355M2-6 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 BM 355L-6
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMC2 BM 132S-8
Hoyer HMC2 BM 132M-8
Động cơ giảm tốc Hoyer HMC2 BM 160M1-8
Động cơ Hoyer HMC2 BM 160M2-8
Hoyer HMC2 BM 160L-8
Hoyer HMC2 BM 180L-8
Hoyer HMC2 BM 200L-8
Hoyer HMC2 BM 225S-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 BM 225M-8
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMC2 BM 250M-8
Hoyer HMC2 BM 280S-8
Hoyer HMC2 BM 280M-8
Động cơ giảm tốc Hoyer HMC2 BM 315S-8
Động cơ Hoyer HMC2 BM 315M-8
Hoyer motor HMC2 BM 315L1-8
Hoyer HMC2 BM 315L2-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMC2 BM 355M1-8
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMC2 BM 355M2-8
Hoyer HMC2 BM 355L-8
Động cơ chống cháy nổ Hoyer HMCX 80
Hoyer HMCX 90
Hoyer HMCX 100
Hoyer HMCX 112
Hoyer HMCX 132 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Hoyer HMCX 355L1-6
Hoyer HMCX 355L2-6
Hoyer HMCX 100L1-8
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMCX 100L2-8
Hoyer HMCX 112M-8
Động cơ chống cháy nổ Hoyer HMCX 132S-8
Động cơ Hoyer HMCX 132M-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer motor HMCX 160M1-8
Hoyer HMCX 160M2-8
Hoyer HMCX 160L-8
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMCX 180L-8
Hoyer HMCX 200L-8
Hoyer HMCX 225S-8
Hoyer HMCX 225M-8
Hoyer HMCX 250M-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCX 280S-8
Hoyer HMCX 280M-8
Động cơ chống cháy nổ Hoyer HMCX 315S-8
Hoyer HMCX 315M-8
Động cơ điện cao áp Hoyer Motors HMCX 315L1-8
Hoyer HMCX 315L2-8
Hoyer HMCX 355S-8 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCX 355M-8
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMCX 355L1-8
Hoyer HMCX 355L2-8
Động cơ trung thế Hoyer HMCA2 355H-2
Động cơ Hoyer HMCA2 355H1-2
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer motor HMCA2 355H2-2
Hoyer HMCA2 355H3-2
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMCA2 355H4-2
Hoyer HMCA2 400H-2
Hoyer HMCA2 400H1-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCA2 400H2-2
Động cơ điện 1 chiều DC Hoyer HMCA2 400H3-2
Hoyer HMCA2 450H-2
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMCA2 450H1-2
Hoyer HMCA2 450H2-2
Hoyer HMCA2 450H3-2
Hoyer HMCA2 500H-2
Hoyer HMCA2 500H1-2 – Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hoyer HMCA2 500H2-2
Động cơ điện xoay chiều 1 pha Hoyer HMCA2 500H3-2
Hoyer HMCA2 560H-2
Động cơ nam châm vĩnh cửu Hoyer HMCA2 560H1-2
Hoyer HMCA2 560H2-2
Động cơ điện xoay chiều đa pha Hoyer HMCA2 355H-4
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm Động cơ Hoyer Motors tại Việt Nam
Động cơ Hoyer Motors Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Động cơ điện Hoyer Motors đại lý Vietnam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *