Sale!

Hengst Filtration đại lý giá tốt

$80.00 (Reference price)

Công ty TNHH Châu Thiên Chí chuyên cung cấp bộ lọc Hengst Filtration chính hãng giá tốt tại thị trường Việt Nam.
Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

 

Hengst Filtration là một công ty gia đình được thành lập vào năm 1958 tại Münster, Westphalia. Với hơn 3.500 nhân viên tại 23 địa điểm trên toàn thế giới, công ty phát triển các giải pháp sáng tạo trong lọc và quản lý chất lỏng.
Chúng tôi cung cấp các hệ thống lọc hàng đầu về công nghệ trong các lĩnh vực kỹ thuật cơ khí và nhà máy, lọc công nghiệp, thủy lực, khoa học đời sống và chăm sóc sức khỏe. Các giải pháp được thiết kế riêng được sử dụng trong phòng sạch y tế, hệ thống điều hòa không khí, thiết bị làm sạch, nhà máy công nghiệp, dụng cụ điện và robot. Chúng tôi cũng là nhà cung cấp hàng loạt cho ngành công nghiệp động cơ và xe cộ quốc tế, đồng thời là đối tác phát triển cho các khái niệm di chuyển và truyền động bền vững.

Lọc Hengst Filtration MFI90-6 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration MFI85-3
Hengst Filtration MFI85-5
Hengst Filtration MFI85-6
Hengst Filtration MFI65-3
Hengst Filtration MFI65-5 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Thiết bị lọc Hengst Filtration MFI65-6
Hengst Filtration MultiPlan FV
Hengst Filtration MP65VT-5000/VG1-M60
Hengst Filtration MP65VT-2300/VG1-M60
Hengst Filtration MP85VT-5000/VG1-F55
Bộ lọc khí cho tòa nhà Hengst Filtration MP85VT-2300/VG1-F55
Hengst MP95VT-5000/VG1-F85
Hengst Filtration MP95VT-2300/VG1-F85
Hengst Filtration MultiPlan I Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration MP65C-1500/MG1
Hengst Filtration MP65C-750/MG1
Hengst Filtration MP65S-3000/MG1
Thiết bị lọc Hengst Filtration MP65S-1500/MG1
Hengst Filtration MP65H-1500/MG1
Hengst Filtration MP65H-750/MG1
Hengst Filtration MP65H-3000/MG1 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ lọc khí cho tòa nhà Hengst Filtration MP65H-1500/MG1
Hengst Filtration MP65T-3000/MG1
Hengst Filtration MP65T-1500/MG1
Hengst Filtration MP85C-1500/MG1
Hengst Filtration MP85C-750/MG1
Hengst Filtration MP85S-3000/MG1
Hengst Filtration MP85S-1500/MG1
Hengst Filtration MP85H-1500/MG1
Hengst Filtration MP85H-750/MG1
Hengst Filtration MP85H-3000/MG1 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration MP85H-1500/MG1
Hengst Filtration MP85T-3000/MG1
Hengst Filtration MP85T-1500/MG1
Thiết bị lọc Hengst Filtration MP95C-1500/MG1
Hengst Filtration MP95C-750/MG1
Hengst Filtration MP95S-3000/MG1
Hengst Filtration MP95S-1500/MG1
Hengst Filtration MP95H-1500/MG1
Hengst Filtration MP95H-750/MG1
Hengst Filtration MP95H-3000/MG1
Hengst Filtration MP95H-1500/MG1
Hengst Filtration MP95T-3000/MG1
Hengst MP95T-1500/MG1 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration MultiPlan II

Hengst Filtration MP95L-1000/K0
Hengst Filtration MP95L-1570/K0
Hengst Filtration MP95L-1900/K0
Hengst Filtration MP95L-2000/K0
Hengst Filtration MP95L-475/K0
Hengst MP95L-950/K0 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration MP95S-3000/K0
Hengst Filtration MP95S-1500/K0
Hengst Filtration MP95J-1700/K0 
Hengst Filtration MP95J-1750/K0
Hengst Filtration MP95J-2800/K0
Hengst Filtration MP95J-3400/K0
Hengst Filtration MP95J-3500/K0
Hengst Filtration MP55SF-2400/K0
Hengst Filtration MP55SF-1200/K0
Hengst MP55JF-3400/K0
Hengst Filtration MP55JF-1700/K0
Hengst Filtration MP65SF-1200/K0 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Thiết bị lọc Hengst Filtration MP65SF-2400/K0
Hengst Filtration MP65JF-3400/K0
Hengst Filtration MP85JF-1700/K0
Hengst Filtration MP85SF-2400/K0
Hengst Filtration MP85SF-1200/K0
Hengst MP85JF-3400/K0
Hengst Filtration MP85JF-1700/K0
Hengst Filtration MP95SF-2400/K0
Hengst Filtration MP95SF-1200/K0
Hengst Filtration MP95JF-3400/K0
Hengst MP95JF-1700/K0 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration MultiPlan III
Hengst Filtration MP65AH-650/VG1-M55
Hengst Filtration MP65AH-1300/VG1-M55
Hengst Filtration MP65AT-1300/VG1-M55
Hengst Filtration MP65AT-2500/VG1-M55
Hengst Filtration MP85AH-650/VG1-F50
Hengst Filtration MP85AH-1300/VG-F501
Hengst Filtration MP85AT-1300/VG1-F50 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration MP85AT-2500/VG1-F50
Hengst MP95AH-650/VG1-F80
Hengst Filtration MP95AH-1300/VG01-F80
Hengst MP95AT-1300/VG1-F80
Hengst Filtration MP95AT-2500/VG1-F80
Hengst Filtration MP65HF-650/VG1-M55
Hengst Filtration MP65HF-1300/VG1-M55
Hengst Filtration MP65TF-1300/VG1-M55 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration MP65TF-2500/VG1-M55

Hengst Filtration MT90T-4250
Hengst Filtration MultiSack G
Hengst Filtration G55-6V/0600/06/05
Hengst Filtration G55-5V/0600/05/05
Hengst Filtration G55-3V/0600/03/05
Hengst Filtration G55-2V/0600/03/05
Hengst Filtration G55-1V/0600/06/05
Hengst G55-6V/0534/06/05 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration G55-5V/0534/05/05
Hengst Filtration G55-3V/0534/03/05
Hengst Filtration G55-2V/0534/03/05
Hengst Filtration G55-1V/0534/06/05
Bộ lọc khí cho tòa nhà Hengst Filtration G55-6V/0380/06/05
Hengst Filtration G55-5V/0380/05/05
Hengst Filtration G55-3V/0380/03/05
Hengst Filtration G55-2V/0380/03/05
Hengst Filtration G55-1V/0380/06/05
Hengst Filtration G65-6V/0600/08/05
Hengst Filtration G65-5V/0600/06/05
Hengst Filtration G65-3V/0600/04/05 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Thiết bị lọc Hengst Filtration G65-2V/0600/04/05
Hengst Filtration G65-6V/0600/10/05
Hengst Filtration G65-1V/0600/08/05
Hengst Filtration G65-5V/0600/08/05
Hengst Filtration G65-3V/0600/05/05
Hengst Filtration G65-2V/0600/05/05
Hengst Filtration G65-1V/0600/10/05
Hengst Filtration G65-6V/0600/12/05
Hengst Filtration G65-5V/0600/10/05
Hengst Filtration G65-3V/0600/06/05
Hengst Filtration G65-2V/0600/06/05 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected] 
Hengst Filtration G65-1V/0600/12/05
Hengst Filtration G65-6V/0534/12/05
Hengst Filtration G65-5V/0534/10/05
Hengst Filtration G65-3V/0534/06/05
Hengst Filtration G65-2V/0534/06/05
Hengst Filtration G65-1V/0534/12/05
Hengst Filtration G65-6V/0534/08/05
Hengst Filtration G65-5V/0534/06/05
Hengst Filtration G65-3V/0534/04/05
Hengst Filtration G65-2V/0534/04/05
Hengst Filtration G65-1V/0534/08/05
Hengst G65-6V/0534/10/05 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration G65-5V/0534/08/05
Hengst Filtration G65-3V/0534/05/05
Hengst Filtration G65-2V/0534/05/05

Hengst Filtration G85-6V/0380/10/05
Hengst Filtration G85-5V/0380/08/05
Hengst Filtration G85-3V/0380/05/05
Hengst Filtration G85-2V/0380/05/05
Hengst G85-1V/0380/10/05 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration G85-6V/0380/12/05
Hengst Filtration G85-5V/0380/10/05
Hengst Filtration G85-3V/0380/06/05
Hengst Filtration G85-2V/0380/06/05
Hengst Filtration G85-1V/0380/12/05
Hengst G85-6V/0380/08/05
Hengst Filtration G85-5V/0380/06/05
Hengst Filtration G85-3V/0380/04/05
Hengst Filtration G85-2V/0380/04/05
Thiết bị lọc Hengst Filtration G85-1V/0380/08/05
Hengst Filtration G90-6V/0650/12/05
Hengst Filtration G90-5V/0650/10/05
Hengst G90-3V/0650/06/05 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ lọc khí cho tòa nhà Hengst Filtration G90-2V/0650/06/05
Hengst Filtration G90-1V/0650/12/05
Hengst Filtration G90-6V/0650/10/05
Hengst Filtration G90-5V/0650/08/05
Hengst Filtration G90-3V/0650/05/05
Hengst Filtration G90-2V/0650/05/05
Hengst Filtration G90-1V/0650/10/05
Hengst Filtration G90-6V/0650/08/05
Hengst G90-5V/0650/06/05
Hengst Filtration G90-3V/0650/06/05
Hengst G90-2V/0650/05/05 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration G90-1V/0650/08/05
Hengst Filtration G90-6V/0600/10/05
Hengst Filtration G90-5V/0600/08/05
Hengst Filtration G90-3V/0600/05/05
Hengst Filtration G90-2V/0600/05/05
Hengst Filtration G90-1V/0600/10/05
Hengst Filtration G90-6V/0600/08/05
Hengst G90-5V/0600/06/05 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration G90-3V/0600/06/05
Hengst Filtration G90-2V/0600/05/05
Hengst Filtration G90-1V/600/08/05
Hengst Filtration G90-6V/0534/08/05
Hengst Filtration G90-5V/0534/06/05
Hengst Filtration G90-3V/0534/04/05
Hengst Filtration G90-2V/0534/04/05
Hengst Filtration G90-1V/0534/08/05
Hengst G90-6V/0534/10/05 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Hengst Filtration G95-3V/0380/06/05
Hengst Filtration G95-2V/0380/06/05
Hengst Filtration G95-1V/0380/12/05
Hengst Filtration G95-6V/0380/10/05
Hengst Filtration G95-5V/0380/08/05
Hengst Filtration G95-3V/0380/05/05 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration G95-2V/0380/05/05
Hengst Filtration G95-1V/0380/10/05
Hengst Filtration G95-6V/0380/08/05
Hengst Filtration G95-5V/0380/06/05
Hengst Filtration G95-3V/0380/04/05
Hengst G95-2V/0380/04/05
Hengst Filtration G95-1V/0380/08/05
Hengst Filtration MultiSack K
Hengst Filtration MultiSack N Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration N85-6V/0650/10/05
Hengst Filtration N85-5V/0650/08/05
Hengst Filtration N85-3V/0650/05/05
Hengst Filtration N85-2V/0650/05/05
Hengst Filtration N85-1V/0650/10/05
Thiết bị lọc Hengst Filtration N85-6V/0600/10/05
Hengst Filtration N85-5V/0600/08/05
Hengst Filtration N85-3V/0600/05/05
Hengst Filtration N85-2V/0600/05/05
Hengst Filtration N85-1V/0600/10/05
Hengst Filtration N85-6V/0600/08/05
Hengst N85-5V/0600/06/05 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration N85-3V/0600/04/05
Hengst Filtration N85-2V/0600/04/05
Hengst Filtration N85-1V/0600/08/05
Hengst Filtration N85-6V/0534/10/05
Hengst Filtration N85-5V/0534/08/05
Hengst Filtration N85-3V/0534/05/05
Hengst Filtration N85-2V/0534/05/05
Hengst Filtration N85-1V/0534/10/05
Hengst Filtration N85-6V/0380/10/05
Hengst Filtration N85-5V/0380/08/05
Hengst Filtration N85-3V/0380/05/05
Hengst Filtration N85-2V/0380/05/05
Hengst Filtration N85-1V/0380/10/05
Hengst Filtration N95-6V/0600/10/05
Hengst N95-5V/0600/08/05 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration N95-3V/0600/05/05
Hengst Filtration N95-2V/0600/05/05
Hengst Filtration N95-1V/0600/10/05
Hengst Filtration N95-6V/0600/08/05

Hengst Filtration M13FBE-680/MG1-457/457/90 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration M13FBE-1000/MG1-575/575/90
Hengst Filtration M13FBE-1200/MG1-610/610/90
Hengst Filtration M13FBE-1800/MG1-915/610/90
Hengst Filtration M13FBE-2400/MG1-1220/610/90
Hengst Filtration M13FBH-260/MG1-305/305/150
Hengst Filtration M13FBH-550/MG1-305/610/150
Hengst  M13FBH-640/MG1-457/457/150
Bộ lọc Hengst Filtration M13FBH-1060/MG1-575/575/150
Lõi lọc Hengst Filtration M13FBH-1200/MG1-610/610/150
Hengst Filtration M13FBH-1850/MG1-915/610/150
Hengst Filtration M13FBH-2500/MG1-2500/610/150 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
cốc lọc Hengst Filtration M13FBE-300/AG1-305/305/104
Hengst Filtration M13FBE-600/AG1-305/610/104
Hengst Filtration M13FBE-680/AG1-457/457/104
Hengst Filtration M13FBE-1000/AG1-575/575/104
Hengst Filtration M13FBE-1200/AG1-610/610/104
Hengst Filtration M13FBE-1800/AG1-915/610/104
Hengst Filtration M13FBE-2400/AG1-1220/610/104
Hengst Filtration M13FPE-300/AG1BR2-305/305/104
Hengst Filtration M13FPE-600/AG1BR2-305/610/104 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Phểu lọc Hengst Filtration M13FPE-680/AG1BR2-457/457/104
Hengst Filtration M13FPE-1000/AG1BR2-575/575/104
Hengst Filtration M13FPE-1200/AG1BR2-610/610/104
Hengst Filtration M13FPE-1800/AG1BR2-915/610/104
Hengst Filtration M13FPE-2400/AG1BR2-1220/610/104
Hengst Filtration MacroPur FV
Hengst Filtration M13VT-3500/KU2
Hengst Filtration M13VT-1800/KU2
Hengst Filtration M13VT-830/KU2 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration MacroPur Aluminium
Hengst Filtration M13AH-305/305/150 + 8
Hengst M13AH-305/610/150 + 8
Hengst Filtration M13AH-610/610/150 + 8
Hengst Filtration M13AH-762/610/150 + 8
Hengst Filtration M13AT-305/305/292 + 8
Hengst M13AT-290/595/292 + 8
Lõi lọc Hengst Filtration M13AT-305/610/292 + 8
Hengst Filtration M13AT-595/595/292 + 8 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration M13AT-610/610/292 + 8
Hengst Filtration M13AT-762/610/292 + 8
Hengst Filtration MicroPur
Hengst Filtration M11FS-305/305
Hengst Filtration M11FS-305/610
Hengst Filtration M11FS-457/457
Hengst Filtration M11FS-575/575 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Hengst Filtration A14FPEG-150/A1BR2-305/305/104
Hengst Filtration A14FPEG-300/A1BR2-305/610/104
Hengst Filtration A14FPEG-340/A1BR2-457/457/104
Hengst Filtration A14FPEG-450/A1BR2-457/610/104
Hengst Filtration A14FPEG-600/A1BR2-610/610/104
Hengst A14FPEG-900/A1BR2-915/610/104
Hengst Filtration A14FPEG-600/A1BR2-610/1220/104
Hengst Filtration UltraPur F Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst U15FA-150/AG1BR1-305/305/69
Hengst Filtration U15FA-300/AG1BR1-305/610/69
Hengst Filtration U15FA-340/AG1BR1-457/457/69
Hengst Filtration U15FA-450/AG1BR1-457/610/69
Hengst Filtration U15FA-600/AG1BR1-610/610/69
Hengst Filtration U15FA-900/AG1BR1-610/915/69 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Bộ lọc Hengst Filtration U15FA-600/AG1BR1-610/1220/69 Filter element Hengst
Hengst Filtration U15FS-150/AG1BR1-305/305/78
Hengst Filtration U15FS-300/AG1BR1-305/610/78
Hengst Filtration U15FS-340/AG1BR1-457/457/78
Hengst Filtration U15FS-450/AG1BR1-457/610/78
Hengst Filtration U15FS-600/AG1BR1-610/610/78
Hengst Filtration U15FS-900/AG1BR1-610/915/78
Hengst Filtration U15FS-600/AG1BR1-610/1220/78 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration U15FE-150/AG1BR1-305/305/90
Hengst Filtration U15FE-300/AG1BR1-305/610/90
Hengst Filtration U15FE-340/AG1BR1-457/457/90
Hengst Filtration U15FE-450/AG1BR1-457/610/90
Hengst Filtration U15FE-600/AG1BR1-610/610/90
Hengst Filtration U15FE-900/AG1BR1-610/915/90
Hengst Filtration U15FE-600/AG1BR1-610/1220/90
Hengst U15FB-150/AG1BR1-305/305/117
Hengst Filtration U15FB-300/AG1BR1-305/610/117
Hengst Filtration U15FB-340/AG1BR1-457/457/117
Hengst Filtration U15FB-450/AG1BR1-457/610/117
Hengst U15FB-600/AG1BR1-610/610/117 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration U15FB-900/AG1BR1-610/915/117
Hengst Filtration U15FB-600/AG1BR1-610/1220/117
Hengst Filtration U15FA-150/AG1BR1-305/305/80
Hengst Filtration U15FA-300/AG1BR1-305/610/80
Hengst Filtration U15FA-340/AG1BR1-457/457/80
Hengst Filtration U15FA-450/AG1BR1-457/610/80
Hengst Filtration U15FA-600/AG1BR1-610/610/80
Hengst U15FA-900/AG1BR1-610/915/80 Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]
Hengst Filtration U15FA-600/AG1BR1-610/1220/80
Hengst Filtration U15FE-150/AG1BR1-305/305/104
Hengst Filtration U15FE-300/AG1BR1-305/610/104
Hengst U15FE-340/AG1BR1-457/457/104
Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ tốt nhất về giá cả, thời gian giao hàng và các dịch vụ sau bán hàng, cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm lọc Hengst Filtration tại Việt Nam
Hengst Filtration Vietnam Hotline: 0909 119 181 || Email: [email protected]

Brand

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hengst Filtration đại lý giá tốt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *